Uwaga kurs!

Paralio_Astros_Castle

Przeglądając internet w poszukiwaniu natchnienia na następny post, trafiłam na ciekawą propozycję – nauka języka greckiego w Grecji. Konkretnie w Paralio Astros na Peloponezie.
Pierwszy tydzień ma być dla początkujących, drugi dla bardziej zaawansowanych. Jest też możliwość uczestnictwa przez 10 dni.
Propozycja wydaje się ciekawa, nie jest to typowy kurs, nauka w przysłowiowych czterech ścianach i siedzenie „w klasie”, tylko najlepsza metoda jaka może być – nauka przez rozmowę z prawdziwymi grekami. W prawdziwej Grecji.
„Uczymy się od siebie nawzajem pod czujnym uchem lektorki oraz z pomocą naszych greckich gospodarzy. :) Nie zamykamy się w sali lekcyjnej by zakuwać gramatykę, ale wychodzimy w teren i uczymy się w praktyce rozmawiając z miejscowymi i ze sobą nawzajem” tak to reklamują na stronie i szczerze mówiąc, to do mnie przemawia – tydzień (albo dłużej) w Grecji, okazja do odpoczynku a przy okazji nauka „mimochodem”. :)
Atrakcjami mają być wyjścia na miasto, na bazar i na zakupy, do tawerny, na plażę czy spacery, atrakcje sportowe albo wędrówki górskie.
Cena też jest atrakcyjna, bo 7 nocy za 870 zł to jak na Grecję fajna propozycja.

Podaję link dla zainteresowanych: Kurs greckiego na Peloponezie
Jest też wydarzenie na Facebooku: Kurs greckiego na Peloponezie – Facebook

Saloniki – Tesaloniki

Thesaloniki panorama

Miasto znajdziemy w północnej części Grecji nad Zatoką Salonicką. Jest to drugie co do wielkości miasto Grecji po stolicy, Atenach. Jest również ośrodkiem administracyjnym największego regionu greckiego – Macedonii.
Nowoczesne, europejskie miasto,  w którym odbywa się wiele międzynarodowych wystaw i kongresów. To tutaj znajdziemy węzeł transbałkańskich autostrad.

Saloniki – jak większość greckich miast – mają bardzo stare korzenie i bogatą historię. To właśnie tutaj znajdowało się antyczne królestwo – Starożytna Macedonia. Thessaloniki_Saint_Gregory_Palamas
Początki miasta sięgają roku około 315 p.n.e. Wtedy to król Macedończyków Kassandr założył miasto i nazwał je Tessaloniki – na cześć swojej żony.
Ponad 100 lat później miasto należało już do Państwa Rzymian. Stało się jednym z najważniejszych miast z uwagi na szlak komunikacyjny między Rzymem a należącymi do niego terenami wschodnimi.

Tessaloniki mają też biblijną historię. Właśnie tutaj powstała jedna z pierwszych gmin chrześcijańskich. Do niej Święty Paweł skierował dwa ze swoich listów.
W tym mieście urodzili się i działali w IX wieku bracia Cyryl i Metody – święci Kościoła katolickiego.

Jak w wielu innych miastach Grecji także i w historii Salonik było miejsce na zmianę „właścicieli”.
Miasto było częścią Bizancjum – po rozpadzie imperium rzymskiego, w VII w. Słowianie próbowali zdobyć miasto – bezskutecznie.
Tessaloniki nie oparły się jednak Arabom (w 904 roku) a w 1185 Normanom (mieszkańcy Skandynawii).
Po rozbiciu Cesarstwa Bizantyjskiego, dla Salonik nastał królewski rozdział. Przez 20 lat (od 1204 roku) istniało Królestwo Tessaloniki a następnie cesarstwo.
W tym okresie miasto przechodziło z rąk do rąk – Turcja, Bizancjum, Wenecja, i znowu Turcja… Aż przez 500 lat  było częścią Imperium Osmańskiego.
Dopiero w 1912 roku stało się częścią Grecji.

Burzliwa historia Salonik, liczni właściciele z różnych kultur sprawili, że miasto stało się  niepowtarzalne.
Niestety w 1917 roku miasto spłonęło.
W czasie II Wojny Światowej było pod okupacją niemiecką.

Saloniki to piękne miasto i na jego zwiedzenie nawet miesiąc to za mało…Biała Wieża
A co warto zwiedzić będąc w Salonikach?

Białą Wieżę z 1520 roku – symbol miasta. Wybudowana została przez osmańskiego sułtana, przy nabrzeżu. Była częścią fortyfikacji otaczających Saloniki. Dziś pełni rolę Muzeum Kultury Bizantyńskiej oraz punktu widokowego.
Wdrapując się na nią – windy oczywiście nie ma ;) – możemy obejrzeć ekspozycję zdjęć z przeszłości Tessalonik a na szczycie wypić kawę w małej, klimatycznej kawiarence.
Niedaleko Wieży znajdziemy pomnik Aleksandra Wielkiego.

Kościół pod wezwaniem Św. Demetriusza (Dimitriosa) z V wieku. W czasie pożaru miasta, prawie całkowicie spłonął. Do dziś można znaleźć ślady spalenizny na najstarszej obecnie, prawej bocznej nawie. Oprócz niej z pożaru ocalały jedynie kolumny.
Kościół pod wezwaniem Św. DemetriuszaŚw. Demetriusz jest patronem Salonik a kościół pod jego wezwaniem – najważniejszym kościołem. Znajdziemy w nim historyczną kryptę, która była jednocześnie miejscem uwięzienia Świętego – jak możemy przeczytać na tablicy upamiętniającej to wydarzenie.
Dziś znajdziemy tam muzeum a także cały zespół podziemnych katakumb zapewniających zwiedzającym niezapomniane przeżycie.
Warto zajrzeć do kościoła w słoneczny dzień, wtedy padające przez otwory w suficie promienie tworzą piękne światło w świątyni.

 Następny przystanek z dwiema „atrakcjami” to „Kamara”. Jest to określenie Łuku z 299 roku, wykonanego z czerwonego kamienia i bogato zdobionego. Niestety do dziś zachowały się jedynie jego fragmenty. Łuk upamiętniał zwycięstwo cesarza Galeriusza nad Persami.
Drugą częścią Kamary jest Rotunda. Jest to Mauzoleum z około 300 roku. Przeznaczone było dla  cesarza Galeriusza ale cesarz zginął w Persji. Mauzoleum zostało zamienione na kościół Św. Jerzego.
Rotunda to najlepszy przykład losów Tessalonik i powiązanych ze sobą losów bałkańskich krajów…
Została wybudowana jako kościół chrześcijański, potem dobudowano minarety, dziś jest opuszczona lecz remontowana.

Atrakcjami, których nie można przeoczyć są liczne świątynie bizantyńskie, obwarowania, cytadela Heptapyrgion („O Siedmiu Wieżach” ), Klasztor Vlatadon z XIV w. i pamiątki panowania Turków – meczety.

W Klasztorze Vlatadon znajdziemy coś, co jest rzadkością w całej Grecji – pawie. Sam ptak jak i jego głos w Grecji są symbolem nieszczęścia, jednak mnisi hodują je co jest dodatkową atrakcją tego miejsca. Thessaloniki
Klasztor nie jest duży, znajduje się za murami starego zamku w Salonikach (Ano Poli – Górne Miasto).
Zwiedzimy tam  bardzo stary, zabytkowy kościółek z niepowtarzalnymi ikonami. Jest też muzeum i mały sklepik, gdzie można kupić pamiątki.
Pominąwszy sam klasztor i jego małe atrakcje, widok stamtąd jest wyjątkowy – zobaczymy całe Saloniki i część zatoki, a przy ładnej i słonecznej pogodzie jest szansa zobaczenia Olimpu.

Stare ruiny – Agora i Forum Romanum są miejscami pełnymi historii, przenoszącym w czasie i obowiązkowym przystankiem dla zwiedzających Saloniki.  Agora
Kolejną atrakcją, której nie można pominąć – pomimo, że wcale nie jest zabytkiem czy pięknym budynkiem – jest Insectopia. Jest to miejsce, gdzie można zajrzeć do mikroświata. Obejrzeć, wziąć na rękę i dowiedzieć się ciekawych rzeczy o owadach, gadach i małych ssakach.

Jeszcze do niedawna Saloniki były miastem wielokulturowym. Dziś to piękne miasto jest bardzo chętnie odwiedzane przez turystów.
Na pewno nie opisałam tu wszystkich atrakcji i ciekawych miejsc Salonik. Ale może jeszcze kiedyś powstanie kolejny temat związany z tym miejscem.
Póki co, zostawiam Was z krótkim filmikiem znalezionym na youtube, na którym możecie podziwiać zdjęcia Salonik i piękną, grecką melodię.
Film znajdziecie tutaj.

 

*********************************************************************************************************

 

City can be found in the northern part of Greece over the Thermaikos Gulf. It’s second largest city after capital of Greece, Athens. It is also the administrative center the largest of the Greek region – Macedonia. Modern European city, in which hosts a many international exhibitions and congresses. It’s here we found trans-Balkan highway junction.

Thessaloniki – like most Greek cities – have very old roots and rich history. It’s here were the antique kingdom – Ancient Macedonia.
The town’s origins date back to about 315 BC. Then the king of the Macedonians Kassandr founded the city and named it Thessaloniki – in honor of his wife.
More than 100 years later, the city belonged to the State Romans. It became one of the most important cities due to a communication route between Rome and belonging into it eastern areas.

Kościół  Cyryla i MetodegoThessaloniki have also the biblical story. Exactly here established one of the first Christian communities. Here the St. Paul sent two of his letters.
In this city were born and worked in the ninth century the brothers Cyril and Methodius – the saints of the Catholic Church.

As in many other cities of Greece, also in the history of Thessaloniki was a place to change the „owner”.
The city was a part of the Byzantine Empire – after the collapse of the Roman Empire, in VII century. Slavs tried to take the city – to no avail.
Thessaloniki, yielded to the Arabs however (in 904 years), and in 1185 the Normans (people of Scandinavia).
After the breakdown of the Byzantine Empire, Thessaloniki came the royal chapter. Over 20 years (since 1204 year) there was the Kingdom of Thessalonica and then an Empire.
In this period, the city passed from hand to hand – Turkey, Byzantium, Venice, and again Turkey… As many as 500 years was part of the Ottoman Empire.
It is only in 1912, became part of Greece.

The turbulent history of Thessaloniki, many owners from different cultures made that the city has become unrepeatable.
Unfortunately, in 1917 the city was burned.
During the Second World War was under German occupation.

Thessaloniki is a beautiful city and on his tour of a month is not enough…
What is worth visiting being in the Thessaloniki?

White Tower from 1520 – the symbol of the city.  It was built by the Ottoman Sultan, on the waterfront. Was part of the fortifications surrounding Thessaloniki. Today act as the Museum of Byzantine Culture and viewpoint. Biała Wieża
Climb on it –  of course there is no elevator ;) – we can view a photo exhibition of the past of Thessalonica and on the top drink a coffee in a small, climate cafe.
Near the tower we will find the monument of Alexander the Great.

The church dedicated St. Demetrius (Dimitrios) from V century. During a fire of the city, almost completely burned down. To this day can be Kościół pod wezwaniem Św. Demetriuszafound traces of burning on the oldest now the right side of the aisle. In addition to it from the fire survivor only the column.
St. Demetrius is the patron saint of Thessaloniki and the church dedicated to him – the most important church. We find there historic crypt, which was also  the place of Holy’s imprisonment – as we cen read on commemorative plaque this event.
Today we can find there a museum as well as the whole team underground catacombs providing visitors with an unforgettable experience.
It is worth visiting church on a sunny day, then  entering through openings in the ceiling rays create a beautiful light in the temple.

Next stop with two „attractions” is „Kamara”. It’s a term of Arc from 299 year, made of red stone and richly decorated. Unfortunately, today preserved only fragments. Arch commemorated the victory of Emperor Galerius over the Persians.Kamara - Łuk
The second part of Kamara’s is Rotunda. It is a mausoleum of about 300 years. Was destined for the emperor but the emperor Galerius died in Persia.  The mausoleum was converted into the church of St. George.
The Rotunda is the best example of the fate of Thessalonica and inter-connected fate of the Balkan countries …
It was built as a Christian church, minarets were added later, today is deserted but renovated.

Sights not to be missed are the many Byzantine churches, fortifications, the citadel Eptapyrgio („Seven Towers”), Vlatadon Monastery from XIV century and the memorabilia of the Turkish domination – mosques.

In the Monastery Vlatadon we can find something, that is rare in whole Greece – peacocks. Bird and his voice in Greece are a symbol of misery, however, the monks breed them what is the added attraction of the place.
The monastery is not big, is located within the walls of an old castle in Thessaloniki (Ano Poli – the Upper Town).
We will visit there very old, historic church with unique icons. There is also a museum and a small shop where we can buy souvenirs. Aside monastery itself and it small attractions, view from there is exceptional – we see all Thessaloniki and the part of bay, And in nice and sunny weather is the chance to see Mount Olympus.Thessaloniki

Old ruins – the Agora and Roman Forum are places full of history, move during the time and mandatory stopover of visitors Thessaloniki.
Another attraction which cannot be overlooked – although it isn’t a monument or a beautiful building – is Insectopia. This is the place where we can look into the microworld. Watch, take the hand and learn interesting facts about insects, reptiles and small mammals.

Until recently Thessaloniki was a multicultural city. Today this beautiful city is very willingly visited by tourists.
Certainly I not describe here all the sights and interesting places of Thessaloniki. But maybe someday yet created another topic related with this place.
For now, I leave you with videos found on the youtube, where you can enjoy photos of Thessaloniki and beautiful Greek melody.
This film can be found here.

W oczekiwaniu na…

W ramach oczekiwania na kolejny wpis na blogu, proponuję coś wyjątkowego…
Wycieczkę – niestety tylko wirtualną – do Grecji.
Ponad 40 minut „zwiedzania” greckich plaż, miast i miasteczek, a w tle – piękne, greckie piosenki. Mam nadzieję, że ten film wszystkim poprawi humor. Zwłaszcza, że za oknami zimno i mroźno… ;)
Panie i Panowie – oto film:)
Życzymy udanej wycieczki!  ;)

Plaża Balos

In anticipation of the next post on blog, I suggest something special…
The trip – unfortunately only virtual – to Greece.
Over 40 minutes of „exploring” the Greek beaches, cities and towns, and in the background – beautiful Greek songs.
I hope that this film can improve mood for all. Especially since outside the windows is cold and freezing… ;)
Ladies and Gentlemen – here is a movie:)
We wish you a successful trip!  ;)

Nauplion

Nafplion_GreeceNauplion

Pierwszym miejscem, które chciałabym przedstawić jest Nauplion – Nafplio. Jest to jedno z najpiękniejszych miast Grecji.
Dzięki historii, która ukształtowała to miasto możemy dziś oglądać niepowtarzalne miejsca i pamiątki z dawnych czasów oraz poznać jego dzieje.

Nauplion ma mitologiczne „korzenie” – miasto zostało założone przez mitycznego Naupliosa. Był on synem boga Posejdona i danaidy Amymone.

Miasto leży na Półwyspie Peloponeskim w prefekturze (czyli „nomos”) Argolida – jest jej stolicą. Dawno, dawno temu było jednym z ważniejszych miast portowych. Niestety powoli zaczęło upadać i w końcu około II w.p.n.e. zostało opuszczone. Dziś atrakcją turystyczną są starożytne ruiny, które można oglądać na stanowisku archeologicznym w mieście.
Za czasów Cesarstwa Bizantyńskiego (306-1453) miasto dostało drugie życie. Na akropolu (Akropol to określenie miasta wraz z pałacami i świątyniami usytuowanego na wzgórzu) powstała twierdza obronna.
Nafplio często zmieniało „właścicieli”. Było najeżdżane przez krzyżowców. W XV wieku miasto należało do Wenecji – nazywano je wtedy Napoli di Romania. W tym okresie swych dziejów miasto rozkwitło. W tych czasach powstał zamek i fort działowy Bourtzi wzniesiony na wysepce w porcie.
Potem Nauplion stał się własnością Turków osmańskich – z tego czasu przetrwały osmańskie meczety i orientalne fontanny na Starym Mieście – by znowu w latach 1686 – 1715 znaleźć się pod okupacją wenecką. Powstała wtedy twierdza Palamidi.Palamidi_fortress_(Nafplio,_Greece) Dziś jest atrakcją turystyczną – możemy podziwiać prawie nienaruszony kompleks fortyfikacji tej twierdzy. Znajduje się tam Muzeum Historyczne.
Twierdza służyła również Turkom, którzy powrócili do miasta i opuścili je dopiero w 1821, kiedy Grecja odzyskała niepodległość. Pamiątkami z tego okresu są pomniki bohaterów i mężów stanu, które znajdziemy w wielu miejscach w mieście.

Nauplion był pierwszą stolicą nowożytnego państwa greckiego w XIX w. Dziś jest znaczącym ośrodkiem wypoczynkowym, który przeżywa oblężenie zwłaszcza w okresie świątecznym. Sami Grecy uwielbiają to miasto i jeżeli nie zarezerwujemy wcześniej miejsca, nie mamy szans na nocleg.

Z ciekawostek można wspomnieć, o polskim akcencie w Nauplion. Znajdziemy tam … polską parafię Przemienienia Pańskiego.

Co warto zwiedzić w Nauplion?

Oczywiście wszystko – Port Nafplion, muzea, wąskie uliczki, twierdze…
Ale jeżeli nie wystarczy nam czasu na zwiedzenie wszystkich atrakcji, to na pewno nie można pominąć Starego miasta. W jego centrum – na placu Nafplio Plac SyntagmaSyntagma – znajdziemy Muzeum Archeologiczne i cerkiew. Na urokliwych wąskich uliczkach kupimy pamiątki, odpoczniemy i zjemy smaczne, regionalne potrawy w restauracjach i kawiarniach.
Będąc w Nauplion warto wybrać się do Muzeum Folkloru. Można tam podziwiać stroje ludowe oraz stare fotografie z których choć trochę poznamy dawne zwyczaje.
O twierdzach wspominałam już wyżej, przy okazji skróconej historii miasta. Oczywiście nie trzeba chyba nikogo namawiać na zwiedzanie starych zamków i twierdz.Palamidi
Wspominałam też o Twierdzy Palamidi – jest naprawdę imponująca. Prowadzi do niej prawie 1000 schodów ale kiedy już wdrapiemy się na szczyt… czekają na nas niezapomniane widoki. Zobaczymy Zatokę Nafplijską oraz  majaczące na horyzoncie góry Peloponezu, a także całe miasteczko – malownicze białe domy z czerwonymi dachami, zabudowania portowe i niepowtarzalny błękitny kolor morza. Na wysepce niedaleko portu zobaczymy też Bourtzi…  z bajkowym zamkiem z wieżą i murami jakby wynurzającym się z morza. Kiedyś zamek był więzieniem potem hotelem. Zobaczyć z daleka Bourtzi to jedno, ale warto też wybrać się i z bliska zobaczyć to niesamowite miejsce.

Chcesz poczuć choć namiastkę klimatu tego niezwykłego miasta? Obejrzyj ten film.

****************************************************************************************************************

Nauplion

The first place which i want present is Nauplion – Nafplio. It’s one of the most beautiful cities in Greece. Through the history which shaped this city till today we can see a unique place and memorabilia from the past and know its history.

Nauplion has mythological „roots” – the city was founded by mythological  Nauplios.  He was the son of Poseidon and danaida Amymone.

The town is in the Peloponnese in the prefecture (or „nomos”) Argolida – is its capital.  Long, long ago, it was one of the most important port cities.
Unfortunately it slowly began to fall down, and finally about the second century BC it was abandoned. Today the tourist attraction are ancient ruins, that can be seen on an archaeological site in the city.
At the time of the Byzantine Empire (306-1453) the city got a second life. On the Acropolis (Acropolis is a term for city with palaces and temples located on a hill) was established a defensive fortress.
Nafplio often changed „owners”. It was invaded by the Crusaders. In the fifteenth century the town belonged to Venice – they were called then Napoli di Romania. During this period of its history, the city flourished. In those days, was established the castle and fort Bourtzi built on an island Nafplio harbour - Bourtzi Castlein the harbor. Then Nafplion became the property of the Ottoman Turks – from this time have survived the Ottoman mosques and oriental fountain in the Old Town – to again in the years 1686 – 1715 to find themselves under Venetian occupation. Then was established  a fortress Palamidi.
Today it is a tourist attraction – We can admire the almost intact complex of fortifications of the fortress. There is a Museum of History.
The fortress also served the Turks, who returned to the city and left it until in 1821, when Greece became independent.
Memorabilia of this period are monuments to the heroes and statesmen, which can be found in many places in the city.

Nafplion was the first capital of modern Greece in the nineteenth century.
Today it’s a major holiday resort that is full of people especially during the holiday season. The Greeks themselves love the city and if you do not reserve a space in advance,  there’s no free place to stay.

There is a Polish place in Nafplion. You’ll find there …a Polish parish of the Transfiguration of the Lord.

What else is there to see in Nafplion?

Of course the Port of Nafplion, museums, narrow streets, fortresses…Nauplio kościół Nikolaus
But if you don’t have enough time to explore everything, you cannot miss the old city.
In its center in Syntagma Square you will find the Archaeological Museum and the Orthodox Church.  On the charming, narrow streets you can buy souvenirs, rest and eat tasty, regional dishes in restaurants and cafes. Nauplio - kościół Being in Nafplion you can visit the Museum of Folklore. There you can admire the folk costumes and old photographs from which we learn a bit about the old traditions.

 I have already mentioned the Fortress of Palamidi – it is really impressive. To the fortress lead 1000 stairs but when we already climb to the top … unforgettable views await us. We can see Nafplion Bay and mountains looming on the horizon above the Peloponnese, and the whole town – picturesque white houses with red roofs, port buildings and unique blue color of the sea. On the island near the port also we can see Bourtzi … with a fairytale castle with a tower and walls emerging out of the sea. It used to be a prison, later a hotel. The view of Bourtzi is amazing, but you should also go and have a close look at this amazing place.

Want to get an impression of this unique city? Watch this video.

Nafplio

 

Witam na Elladzie! :)

Strona ELLADA powstała ponieważ uwielbiam Grecję i chciałabym, zarazić jak najwięcej osób tym uczuciem.
Teraz Grecja kojarzy się gółwnie z kryzysem, ale jest to piękny i wyjątkowy kraj. Wielu Polakw wie o tym i

dlatego wzbiera ją jako cel podróży.
Chciałabym, żeby moja strona przypomniała im piękne chwile spędzone na Greckich wyspach i wysepkach oraz w

malowniczych miastach…

A tych, którzy jeszcze Grecji nie odwiedzili ma zachęcić i przekonać, że warto.
Na stronie chciałabym pokazać piękne zakątki – te znane i mniej znane oraz podpowiedzieć gdzie warto się

wybrać i co zobaczyć. Bo warto!

A zatem startujemy! Już wkrótce pojawi się pierwszy post opisujący … ;) To będzie niespodzianką.

*****************************************************************************************************

The site ELLADA was created because I love Greece and I would like to ‚infect’ as many people as possible with this feeling.
Now Greece is associated mainly with the crisis, but it is a beautiful and unique country.
Many Polish people know about it and therefore choose it as their holiday destination.

I wish that my site reminded them of the beautiful moments spent on the Greek islands, islets and

picturesque cities …

It also aims to encourage those, who have not visited Greece and convince that it’s worth visiting.
On this site I want to show beautiful places – those well-known and less known, and suggest what location is worth to choose and what to see. Because it is really worth it!

So let’s start! Soon will appear the first post describing … ;) It will be a surprise.

Panorama Aten